Тековни проекти


   Тековни проекти

  • Изработка на резервоар со зафатнина V=2000 m3 на ул: Владимир Бакарич за водоснабдување на средна и висока зона на град Битола!
  • Замена на постоечки водомери за нови водомери со далечинско отчитување.
  • Замена на комплетно ел. инсталација на пумпна станица Довлеџик.
  • Проширување на Scada - системот.
Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011 Сите права задржани