Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Квалитетот на водата


 
 Контролата на квалитетот на водата за пиење се врши секојдневно на излезите на сите водозафати, на резервоарските системи и контролните пунктови низ градот.

  Контролата на квалитетот на водата ја врши службата за санитарна контрола и заштита која работи 24 часа, а се според дефнинирани Нормативи во Правилник за хигиенска исправност на вода за пиење

  Лабараторија та за хемиско-биолошко испитување на водата опремена е со современа апаратура за одредување на физичко хемиските параметри и микробиолошките показатели како и со високостручен кадар специјализиран за овој вид на работа и превентива.

  Исто така редовна контрола врши и Заводот за здравствена заштита.

  Во градската мрежа на Битола постојат 25 контролни пунктови за контрола на квалитетот на водата. Секојдневно се земаат примероци од 7 пунктови.

 

Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани