Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Статутарни услови


 
 Претпријатието е основано од Советот на Општина Битола како Јавно Комунално Претпријатие и со него управува:
  Управен Одбор составен од 9 членови именувани од Советот на Општина Битола, а контролата на материјално-финансиското работење се спроведува од страна на Надзорниот одбор кој има 5 членови со мандат од 4 години кои ги именува Советот на Општина Битола. Директорот на Претпријатието го именува Градоначалникот на Општина Битола.

 Мандатот на Управниот одбор и Директорот изнесува 4 години.
( www.bitola.gov.mk)

 

Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани